Theoretical Experimental Analysis of Welded Joints with Circular Hollow Section Columns and I Beams

Sylvia Letizia Ferrarezi Reis ; Arlene Maria Sarmanho Freitas ; Geraldo Donizetti de Paula ; Marcilio Sousa da Rocha Freitas